Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Rooms and Suites

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

 

STATUT BRACTWA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU W ŁĘCZNEJ

I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

Bractwo Najświętszego Sakramentu, zwane dalej Bractwem, zostało powołane w Łęcznej na zjeździe założycielskim w dniu

/liturgiczne święto/ i zatwierdzone Dekretem Metropolity Lubelskiego do realizacji celów określonych w par. 5 niniejszego Statutu.

§ 2.

Obszarem działalności Bractwa jest teren /parafii, dekanatu, kraju/ a jego siedzibą jest budynek Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Marii Magdaleny, 21-010 Łęczna, ul. Świętoduska .

§ 3.

Bractwo jest wspólnotą modlitewno-apostolską, zrzeszającą mężczyzn /kobiety/, /duchownych i świeckich/, którą przenika i łączy troska o własną formację, jak i o zbawienie środowiska, w którym członkowie ci żyją oraz pracują /rodzina, parafia, ojczyzna/.

ORGANIZACJA BRACTWA

§ 4.

1. Bractwo podlega jurysdykcji Metropolity Lubelskiego.

2. Z ramienia Metropolity Lubelskiego opiekę nad Bractwem sprawuje - jako Rektor Bractwa - Proboszcz Parafii pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej.

3. Zwyczajne walne zgromadzenie Bractwa odbywa się raz w roku i może być złączone z obchodami Wielkiego Czwartku lub Bożego Ciała.

4. Nadzwyczajne zgromadzenie Bractwa zwoływane jest przez Kapitułę Bractwa i odbywa się za zezwoleniem Metropolity Lubelskiego.

5. Wspólnotą bracką kieruje Kapituła Bractwa wybierana na okres czterech lat przez zgromadzenie Bractwa zwykłą większością głosów.

6. W skład Kapituły wchodzą: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz i Skarbnik.

7. Członków-założycieli Bractwa przyjmuje w szeregi Bractwa Rektor Bractwa.

8. Kandydaci na członków Bractwa winni być rekomendowani przez dwóch członków Bractwa, a decyzję o ich przyjęciu do Bractwa podejmuje Rektor Bractwa wraz z Kapitułą Bractwa.

9. Podczas ważnych uroczystości religijnych członkowie Bractwa noszą stroje brackie

/płaszcz z czapką i odznaką bracką/.

10. Działalność Bractwa udokumentowana jest stosownymi zapisami, protokołami i sprawozdaniami wpisywanymi do Księgi Bractwa.

CELE DZIALALNOŚCI BRACTWA ORAZ OBOWIĄZKI I PRAWA CZŁONKÓW.

§ 5.

Członkowie Bractwa w szczególny sposób mają rozwijać kult Najświętszego Sakramentu i dawać świadectwo obecności Boga w świecie.

W zorganizowany sposób uczestniczyć podczas adoracji w czasie Świętego Triduum Paschalnego i procesji Bożego Ciała.

Uczestniczyć w ramach straży honorowej w adoracji Najświętszego Sakramentu w Pierwsze Czwartki miesiąca w godz. 15-16.

Włączać się w nurt życia eucharystycznego na terenie parafii poprzez aktywny udział w uroczystościach odpustowych, procesjach fatimskich, oktawy Bożego Ciała i i innych ważnych uroczystościach parafialnych.

Dążyć do uświęcania jego członków poprzez czerpanie sił z łask Najświętszego Sakramentu.

Wspieranie Kościoła w wychowywaniu dzieci i młodzieży wg zasad moralności chrześcijańskiej.

Niesienie pomocy ludziom przeżywającym kryzysy moralne i znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

§ 6.

Członkowie Bractwa mają prawo do:

1. Uczestnictwa w wyborze i bycia wybieralnym, czyli biernego i czynnego udziału w wyborach na urzędy Bractwa.

2. Posiadania legitymacji oraz używania stroju i odznak Bractwa.

3. Korzystania z przywilejów nadawanych Bractwu.

4. Wpływu na kształt podejmowanych przez Bractwo inicjatyw.

§ 7.

Przynależność do Bractwa nie pociąga za sobą nakazów obowiązujących pod sankcją grzechu. Niespełnienie któregoś z obowiązków wynikających z przynależności do Bractwa nie jest wykroczeniem przeciwko Bogu ani też nie powoduje wydalenia członka z szeregów Bractwa.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZASADY DZIAŁANIA BRACTWA.

§ 8.

Władzami Bractwa są:

1. Zebranie Ogólne Bractwa, zwane dalej Zgromadzeniem Ogólnym.

2. Kapituła Bractwa, zwana dalej Kapitułą.

§ 9.

Zebranie Ogólne Bractwa stanowią wszyscy członkowie Bractwa.

§ 10.

Zwyczajne Zebranie Ogólne odbywa się raz w roku i może być połączone z obchodami Wielkiego Czwartku lub Bożego Ciała

§ 11.

Zwyczajne Zebranie Ogólne zarządza Przewodniczący, a Sekretarz podaje to zarządzenie do wiadomości członków Bractwa.

§ 12.

Do kompetencji Zebrania Ogólnego, któremu przewodniczy Przewodniczący należy:

1. Wybór Przewodniczącego i pozostałych członków Kapituły,

2. Zatwierdzanie rocznego sprawozdania z działalności Bractwa przygotowanego przez Kapitułę,

3. Zatwierdzanie przygotowanego przez Kapitułę programu działania na rok następny,

4. Zatwierdzanie sprawozdania ekonomicznego,

5. Zatwierdzanie programu wydatków na rok następny,

6. Zatwierdzanie zmian w Statucie,

7. Zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych.

§ 13.

Postulować zwołanie nadzwyczajnego Zebrania Ogólnego mogą:

1. Kapituła Bractwa,

2. Rektor Bractwa.

§ 14.

Nadzwyczajne Zebranie Ogólne zarządza Przewodniczący, a sekretarz podaje to zarządzenie do wiadomości członków Bractwa.

§ 15.

Organem wykonawczym Bractwa jest Kapituła, w skład której wchodzą: Przewodniczący, jego Zastępca, Sekretarz, Skarbnik.

§ 16.

Przewodniczący, jego Zastępca, Sekretarz i Skarbnik są wybierani i odwoływani przez Zebranie Ogólne zwykłą większością głosów.

Członków pierwszej historycznej Kapituły mianuje Rektor Bractwa, który przewodniczy też Zebraniu Ogólnemu Bractwa.

§ 17.

Kadencja Kapituły trwa cztery lata.

Z poważnych przyczyn na wniosek Rektora Bractwa albo też na skutek rezygnacji poszczególnych członków Kapituły z pełnionych funkcji, kadencja Kapituły może zostać skrócona. Decyduje o tym Zebranie Ogólne większością 2/3 głosów orzy obecności przynajmniej połowy członków Bractwa.

§ 18.

Do zadań Kapituły należy:

1. Wykonywanie zadań uchwalonych przez Zebranie Ogólne.

2. Przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności Bractwa.

3. Przygotowanie programu pracy na rok następny.

4. Zatwierdzanie rocznego sprawozdania ekonomicznego i programu wydatków na rok następny, przygotowanych przez Skarbnika, zanim zostaną one przedłożone Zebraniu Ogólnemu.

5. Ustalanie programu spotkania Zebrania Ogólnego.

6. Podejmowanie na prośbę członka, decyzji o zwolnieniu go z opłacania składek członkowskich.

7. Przyjmowanie nowych członków Bractwa.

8. Podejmowanie decyzji o usunięciu członków Bractwa.

§ 19.

Zebranie Kapituły zarządza Przewodniczący, a Sekretarz podaje to zarządzenie do wiadomości pozostałym członkom.

§ 20.

Do zadań Przewodniczącego należy:

1. Reprezentowanie Bractwa na zewnątrz.

2. Przewodniczenie spotkaniom Zebrania Ogólnego i Kapituły.

3. Zarządzanie zwołania i ustalania porządku spotkania Zebrania Ogólnego i Kapituły.

4. Przewodniczenie głosowaniom.

5. Zamykanie spotkania Zebrania Ogólnego i Kapituły.

§ 21.

W razie przeszkody Przewodniczącego, wszystkie jego funkcje spełnia jego Zastępca.

§ 22.

Do zadań Sekretarza należy:

1. Na zlecenie Przewodniczącego powiadamia członków Bractwa o zwołaniu Zebrania Ogólnego i Kapituły.

2. Sporządzanie protokołów ze spotkań Zebrania Ogólnego lub Kapituły.

3. Aktualizowanie Księgi Bractwa czyli dokonywanie na bieżąco wpisów o przyjęciu lub wydaleniu z Bractwa.

§ 23.

Do zadań Skarbnika należy:

1. Pobieranie składek członkowskich.

2. Zarządzanie funduszami Bractwa zgodnie z zatwierdzonym regulaminem.

3. Przygotowanie rocznego sprawozdania ekonomicznego i programu wydatków na rok następny.

§ 24.

Z ramienia Metropolity Lubelskiego opiekę nad Bractwem, w charakterze asystenta kościelnego, sprawuje Rektor Bractwa, czyli kapłan mianowany prze niego na okres czterech lat z możliwością przedłużenia na kolejne kadencje.

Przed jego mianowaniem Metropolita Lubelski może wysłuchać-gdy to wskazane, opinii Przewodniczącego i pozostałych członków Kapituły Bractwa.

Rektor Bractwa bierze udział w Zebraniu Ogólnym Bractwa i zebraniach Kapituły Bractwa z głosem jedynie doradczym.

Na skutek poważnych przyczyn i z zastosowaniem przewidzianej przez prawo kanoniczne procedury, może on zostać przez Metropolitę Lubelskiego usunięty przed upływem kadencji.

§ 25.

Zadaniem Rektora Bractwa jest utrzymywanie łączności między strukturami Bractwa a Metropolita Lubelskim, moderowanie formacji członków Bractwa, szerzenie idei Bractwa oraz czuwanie, by działalność Bractwa była zgodna z nauką i dyscypliną Kościoła katolickiego.

CZŁONKOWIE BRACTWA

§ 26.

Członkiem Bractwa może zostać mężczyzna, katolik, który ukończył 18 rok życia i pragnie prowadzić życie prawdziwie katolickie oraz dobrowolnie włącza się w zadania apostolskie Kościoła.

§ 27.

Do Bractwa mogą wstępować duchowni, osoby konsekrowane i wierni świeccy.

§ 28.

Ubieganie się o przyjęcie do Bractwa polega na wypełnieniu przez zgłaszającego się deklaracji kandydata, w której podaje on swoje personalia /imię i nazwisko, datę urodzenia, dokładny adres zamieszkania/ i przesłanie jej na adres Bractwa.

§ 29.

Deklarację kandydata z poza parafii, potwierdza podpisem proboszcz własny kandydata, zaświadczając w ten sposób o jego zdatności do bycia członkiem Bractwa.

§ 30.

O przyjęciu w poczet członków Bractwa decyduje Kapituła. Kandydat zostaje powiadomiony pisemnie o decyzji Kapituły i terminie przyjęcia do Bractwa.

§ 31.

Cza pomiędzy decyzją Kapituły a dniem przyjęcia w poczet Bractwa jest czasem kandydatury.

§ 32.

Kandydat do Bractwa:

1. Powinien poznać niniejszy Statut i wdrożyć się w obowiązki członków Bractwa.

2. Ma prawo uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych oraz w zebraniach i działalności Bractwa.

3. Na zebraniach Bractwa posiada tylko głos doradczy.

4. Nie może wybierać i być wybieranym do władz Bractwa.

§ 33.

Uroczyste przyjęcie do Bractwa odbywa się raz w roku, podczas zwyczajnego zgromadzenia, poprzez publiczne odmówienie Aktu poświęcenia się Najświętszemu Sakramentowi oraz przyjęcia legitymacji członkowskiej i zostaje wpisany do Księgi Bractwa przechowywanej w siedzibie Bractwa.

§ 34.

Przynależność do Bractwa ustaje na skutek:

1. Dobrowolnego wystąpienia z Bractwa.

2. Usunięcia, czyli wydalenia na skutek uporczywego trwania w gorszącej postawie moralnej, decyzję usunięcia podejmuje Kapituła na wniosek Rektora Bractwa.

3. Rozwiązania Bractwa.

MAJĄTEK BRACTWA.

§ 35.

Środki na realizację celów Bractwa pochodzą wyłącznie ze składek członkowskich, których wysokość ustala Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne.

§ 36.

Szczegóły dysponowania finansami określi regulamin zatwierdzony przez Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 37.

Wszystkie zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane przez Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne przyjęte 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków Bractwa.

§ 38.

Wnioski o zmiany w Statucie może składać każdy członek Bractwa.

§ 39.

Bractwo może zostać rozwiązane decyzją Metropolity Lubelskiego albo z jego inicjatywy dla poważnych przyczyn, albo na prośbę nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego, przyjętą większością 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków Bractwa.

Przed podjęciem jednak decyzji o rozwiązaniu Bractwa Metropolita Lubelski wysłucha opinii Przewodniczącego i pozostałych członków Kapituły.

Majątek Bractwa zostaje w takim przypadku przeznaczony zgodnie z normami prawa powszechnego /kan.123KPK/.

Statut wchodzi w życie z dniem podpisania.

Łęczna, 2013 r.