Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Rooms and Suites

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

 

Wiele artykułów

 1. Ksiądz Andrzej Majchrzak - Przewodniczący RD
 2. Ksiądz Tomasz Skałecki
 3. Monika Budzyńska
 4.  Anna Cielma
 5. Robert Ciuraj 
 6. Michał Czajkowski
 7. Anna Dąblowska
 8. Grzegorz Jakubiec
 9. Zygmunt Karczmarz
 10. Marlena Majewska 
 11. Ryszard Malinowski 
 12. Adam Matej
 13. Dorota Młynarczyk
 14. Rafał Skoczylas
 15. Mirosław Stolat
 16. Rafał Winiarski
 17. Kazimiera Wójcicka
 18. Zenon Zawada

Lublin, 28 sierpnia 2012 r.  -  Nr 722/Gł/2012  -  Abp Stanisław Budzik

1. Rada Duszpasterska stanowi, zgodnie z kan. 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza lub rektora kościoła czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego we wspólnocie parafialnej lub we wspólnocie wiernych gromadzącej się przy kościele rektoralnym, a w szczególności:
a)  wspiera kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego,
b)  inspiruje i wspiera inicjatywy duszpasterskie w dziedzinie życia liturgicznego, apostolstwa, dzieł pobożności i miłosierdzia,
c)  niesie pomoc w przeprowadzeniu oceny stanu religijno-moralnego parafii, z uwzględ­nie­niem zachodzących przemian społeczno-kulturowych,
d)  bierze udział w opracowaniu rocznego parafialnego programu duszpasterskiego, w oparciu o program ogólnopolski i diecezjalny,
e)  buduje wśród parafian klimat zaufania do Kościoła oraz podejmowanych inicjatyw duszpasterskich,
f)  wspiera działalność ruchów, stowarzyszeń katolickich i grup duszpasterstwa specjalnego,
g)  wspiera proboszcza (rektora) w zarządzaniu dobrami majątkowymi oraz w pracach administracyjno-gospodarczych, w tym opiniuje, zgodnie z odrębnymi przepisami, wnioski dotyczące zaciągania przez parafię (rektorat) kredytów i innych zobowiązań o charakterze materialnym i w tym zakresie spełnia zadania określone w kan. 537 KPK.

2. Nie tworzy się rad duszpasterskich w ośrodkach sprawowania kultu nie będących parafią ani rektoratem.

3.1. W skład rady wchodzą trzy grupy członków: członkowie z wyboru, członkowie z urzędu oraz członkowie mianowani przez proboszcza (rektora). Liczba członków rady pochodzących z wyboru dokonanego przez wspólnotę wiernych nie może być mniejsza od liczby członków mianowanych przez proboszcza (rektora).

3.2. Członkami rady mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z nienagannych zasad moralnych.

3.3. Łączna liczba wszystkich członków rady nie może przekroczyć 30 osób.

3.4. Z urzędu należą do Rady:
a)  proboszcz (rektor), który pełni funkcję przewodniczącego rady,
b)  delegat wikariuszy,
c)  delegatka sióstr zakonnych zatrudnionych w danym ośrodku duszpasterskim,
d)  przedstawiciel osób świeckich zatrudnionych w pracy duszpasterskiej danego ośrodka (katecheci, organista, kościelny),
e) Przedstawiciele wydelegowani przez stowarzyszenia i ruchy katolickie działające w danym ośrodku w liczbie nie więcej niż trzy osoby,
f)  do parafialnej rady duszpasterskiej należą także rektorzy wszystkich kościołów znajdujących się na terenie parafii oraz przedstawiciel innych wspólnot zakonnych posiadających dom na terenie parafii.

4.1. Zależnie od wielkości ośrodka i stopnia zaangażowania wiernych, liczba członków rady pochodzących z wyboru wynosi 8-12. Ich dokładną liczbę określa proboszcz (rektor).

4.2. Zasady ich wyboru określa osobny regulamin.

4.3. Członkowie rady z wyboru mogą pełnić swój mandat nie dłużej niż przez trzy kolejne kadencje, tzn. 15 lat.

4.4. Lista wszystkich członków rady winna być przekazana do kancelarii Kurii Metropolitalnej oraz dziekanowi w terminie dwóch tygodni po zaprzysiężeniu rady.

5. Zastępca przewodniczącego rady zostaje wybrany na jej pierwszym posiedzeniu bezwzględną większością głosów. Może nim być jedyne osoba świecka. Jeśli dwaj kandydaci uzyskają jednakową liczbę głosów, przeprowadza się osobne głosowanie jedynie nad wyłonioną dwójką. Jeśli ponownie uzyskają oni jednakową liczbę głosów, zastępcą przewodniczącego zostaje starszy z nich. Przewodniczący podczas pierwszego posiedzenia, po konsultacji z radą, wyznacza sekretarza rady, którego obowiązkiem jest prowadzenie protokołów ze wszystkich zebrań rady.

6. Częstość zebrań rady zależy od potrzeb duszpasterskich, ale nie rzadziej niż dwa razy w roku. Zebrania zwołuje przewodniczący, przekazując zaproszenia przynajmniej dwa tygodnie przed zebraniem. Zebrania nadzwyczajne mogą być również zwoływane, kiedy przynajmniej połowa członków rady zgłosi taki wniosek przewodniczącemu w formie pisemnej.

7.1. Do ważności uchwał rady wymagany jest udział w jej posiedzeniu przynajmniej połowy jej członków. Decyzje podejmowane są bezwzględną większością głosów obecnych członków rady. W przypadku równej liczby głosów, przeważa głos przewodniczącego.

7.2. Proboszcz lub rektor dysponuje prawem weta w stosunku do każdej z uchwał. Jego sprzeciw powoduje nieważność uchwały.

7.3. Jeśli 2/3 członków rady zgłosi zastrzeżenia do weta wniesionego przez przewodniczącego, sprawę rozstrzyga biskup diecezjalny.

8.1. Kadencja członków rady trwa 5 lat i jest liczona w sposób jednolity dla wszystkich parafii (rektoratów) w archidiecezji, z zastrzeżeniem art. 11 i 12.

8.2. Członkostwo w radzie ustaje na skutek śmierci, złożonej rezygnacji, utraty przynależności do danej wspólnoty z powodu zmiany zamieszkania, utraty funkcji, na podstawie której uzyskano członkostwo w radzie, na skutek deklaracji przewodniczącego rady stwierdzającej postępowanie członka rady sprzeczne z nauczaniem Kościoła katolickiego lub na skutek odwołania.

8.3. Członek rady może złożyć rezygnację w czasie trwania kadencji. W takim wypadku wymagana jest forma pisemna. Rezygnacja osiąga skutek z chwilą doręczenia pisma przewodniczącemu rady.

8.4. W przypadku utraty członkostwa przez członka rady pochodzącego z wyboru, na jego miejsce pozostali członkowie rady zwykłą większością głosów wybierają nowego członka, ale jedynie w wypadku, gdy liczba członków z wyboru będzie niższa od minimalnej wymaganej niniejszym statutem.

8.5. W przypadku śmierci lub zmiany miejsca zamieszkania członka Rady pochodzącego z nominacji, na jego miejsce przewodniczący może mianować nowego członka.

8.6. W przypadku, gdy postępowanie członka rady stoi w sprzeczności z nauczaniem Kościoła lub narusza publicznie dobre obyczaje, przewodniczący rady, po konsultacji z dzie­kanem (w przypadku parafii dziekańskich z wicedziekanem), wydaje deklarację stwier­­dzającą wygaśnięcie mandatu członka rady.

8.7. Członek z nominacji może być odwołany z ważnej przyczyny przez proboszcza (rektora) w trakcie trwania kadencji.

8.8. Członek z wyboru może z powodu ważnej przyczyny zostać odwołany przez członków rady większością 2/3 głosów.

8.9. Osobom, o których mowa w art. 8.6, 8.7 i 8.8 przy­s­ługuje prawo odwołania się do biskupa diecezjalnego w terminie 10 dni od daty zakomunikowania decyzji.

9. Przewodniczący, w uzasadnionym przypadku, po konsultacji z dziekanem (w przypadku parafii dziekańskich z wicedziekanem), może odwołać mianowanego przez siebie członka rady i na jego miejsce powołać inną osobę. Na rozwiązanie całej rady przed upływem kadencji musi uzyskać pisemną zgodę biskupa diecezjalnego.

10. Z chwilą wakansu na urzędzie proboszcza (rektora) działalność rady ulega zawieszeniu. Nowy proboszcz (rektor) w ciągu trzech miesięcy od objęcia parafii może potwierdzić radę w dotychczasowym składzie lub po konsultacji z dziekanem (w przypadku parafii dziekańskich z wicedziekanem), może zarządzić ustanowienie jej na nowo.

11. W przypadku zarządzenia wyborów uzupełniających lub konieczności ustanowienia na nowo rady z powodów wymienionych w art. 9 i 10, kadencja rady liczona jest w następujący sposób:
a)  jeśli ustanowienie rady ma miejsce w ciągu pierwszych trzech lat kadencji – ustanowienie rady następuje na dokończenie bieżącej kadencji;
b)  jeśli ustanowienie rady ma miejsce w ciągu dwóch ostatnich lat kadencji – ustanowienie rady następuje na dokończenie bieżącej kadencji i pełną kadencję następną.

12. Biskup diecezjalny może zdecydować, na wniosek proboszcza (rektora) lub z własnej inicjatywy i po konsultacji z dziekanem (w przypadku parafii dziekańskich z wicedziekanem), o przedłużeniu lub skróceniu kadencji rady.

13. Posiedzenia rady nie mają z zasady charakteru publicznego. Można na nie zapraszać ekspertów i konsultantów, którym nie przysługuje jednak prawo głosu.

14. W ramach rady powołuje się w zależności od potrzeb komisje lub zespoły specjalistyczne.

15. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem zarządzenia wyborów do rad duszpasterskich w roku 2012 i z tym dniem tracą wszystkie wcześniejsze przepisy prawa partykularnego odnoszące się do rad parafialnych.

+ Stanisław Budzik
Arcybiskup Metropolita Lubelski

ks. Wojciech Pęcherzewski
Kanclerz